کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي با بازار سرمايه 1396/02/24 دانشگاه ازاد نجف اباد دانشگاه ازاد نجف اباد
آشنايي با بازار سرمايه 1397/10/28 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد