مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. وحید بخردی نسب, احسان کمالی, خديجه ابراهيمي, "بررسي آزمون دقت پيش‌بيني توليد ‌ناخالص ‌داخلي با تکيه بر اطلاعات مقايسه‌اي سود حسابداري تجمعي متورم و تورم‌زدايي‌شده", پژوهش هاي حسابداري مالي, Vol 13-3-, ۱۴۰۰, PP.1-34
    Status: Available PDF
2. وحید بخردی نسب, احسان کمالی, خديجه ابراهيمي, "Schem of recent advances in the feild of accounting and economics application of macro accounting theory in economic forecasting", Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance (ijaaf, Vol 04, 2020, PP.79_97
    Status: Available PDF
3. Arezoo Aghaei Chadegani, Khadijeh Ebrahimi Kahrizsangi , "1. Auditors’ Behavioral Intention: the Interaction Effect of Individual, Audit Firm and Audit Team Factors", Iranian journal of finance, Vol 4-1, 2020, PP.55-80
    Status: Unavailable PDF
4. Khadijeh Ebrahimi , Mohsen Dastgir , Zohreh Latifi , "The Effect of Personality Characteristics of Capital Market Analysts on Investment Trends, Risk and Return of their Performance", International Journal of Finance and Managerial Accounting, Vol 1-2, 2016, PP.25-35
    Status: Available PDF
5. خديجه ابراهيمي, وحید بخردی نسب, "نقش راهبري شرکتي در حسابداري مديريت استراتژيک", حسابداري مديريت, Vol 12-41, 1398, PP.69_89
    Status: Unavailable PDF
6. خديجه ابراهيمي, محسن دستگير, زهره لطيفي, "ارزيابي اهميت ويژگي هاي شخصيتي تحليل گران بازار سرمايه به عنوان بعد سوم موفقيت آن ها", فصلنامه دانش سرمايه گذاري, Vol 6-22, 1396, PP.1-25
    Status: Available PDF
7. عبدالله خانی, خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی, "تاثير ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها", فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين, Vol 4-2, 1393, PP.41-54
    Status: Available PDF
8. عبداله خاكي, خديجه ابراهيمي, "توانايي تخمين الگوهاي اقلام تعهدي غيرعادي بر اساس تعديل الگوي جونز و پيش بيني قيمت گذاري نادرست سهام", دانش حسابداري, Vol 2008-, 1392, PP.67-90
    Status: Available PDF
9. سيد عباس هاشمي, نرگس حميديان, خديجه ابراهيمي, "بررسي نابهنجاري اقلام تعهدي با در نظر گرفتن ريسك ناتواني مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", حسابداري مالي, Vol 5-19, 1392, PP.1-20
    Status: Available PDF
10. ناصر ايزدي نيا, خديجه ابراهيمي, "بررسي تطبيقي شاخص‌هاي راهبري شرکتي با عملکرد شرکت‌ها، در نمونه شرکت‌هاي جامع و نمونه شرکت‌هاي ارزش آفرين", پژوهش حسابداري, Vol 2-3-6, 1391, PP.138-156
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی