تابلو اعلانات

ردیف تاریخ متن اطلاعیه توضیحات
1 8/9/1394 قابل توجه دانشجويان درس ترموديناميک کارشناسي با توجه به درخواست هاي مکرر دانشجويان تاريخ برگزاري امتحان ميان ترم به روز سه شنبه 17 آذر ماه ساعت 15.30 موکول گرديد -