اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
توليد نانوذرات نقره توسط پلاسما در محيط مايع 1393 ایران پیام سرائیان
امیر فیروزان
رضا ابراهیمی کهریزسنگی
حمید رضا توکلی
ساخت آسياب پر انرژي دماي بالا 1388 ایران
سنتز نانوذرات هيدروکسي آپاتيت به روش مکانوشيميايي در محفظه هاي پلي آميد6 1387 ایران
توليد ذرات نانومتري آلومينيوم اكسي نيتريد به روش مكانوشيميايي از احياء كربوترمي آلومين 1385 ایران رضا ابراهيمي
توليد نانو ذرات سيليكون كاربايد به روش مكانوشيميايي با احياء كربوترمي سيليس 1385 ایران
توليد كاربيد بور ((B4C به روش كربو- منيزيوترمي در فرآيند مكانوشيميايي 37877 1385 ایران
توليد كامپوزيت NiAl-Al2O3 به روش اكسيد اسيون داخلي 1385 ایران
توليد اكسيد موليبدن از موليبدنيت به روش ذوب قليايي 1385 ایران