جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
پژوهشگر برتر دانشگاه 1386 Islamic Azad University, Najafabad Branch
پژوهشگر برتر استان اصفهان 1388 Isfahan Provincial Governorship
مدير پژوهشي برتر استان اصفهان 1391 Isfahan Provincial Governorship
مدير فناور برتر کشور 1392 Ministry of Science, Research and Technology
پژوهشگر برتر استان اصفهان 1393 Isfahan Provincial Governorship
پژوهشگر برتر کشوري در حوزه فني مهندسي 1396 جشنواره فرهيختگان، دانشگاه آزاد اسلامي رضا ابراهیمی کهریزسنگی
معاون پژوهشي برتر 1396 جشنواره فرهيختگان، دانشگاه آزاد اسلامي رضا ابراهیمی کهریزسنگی