دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 سيستم هاي چند جزئي دکتري
2 الکتروشيمي پيشرفته کارشناسي ارشد
3 ترموديناميک پيشرفته کارشناسي ارشد
4 ترموديناميک مواد کارشناسي
5 فولاد سازي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 1- An Introduction to Error Analysis,John R. Taylor 2- Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences , Philip Bevington, D. Keith Robinson, Errors Analaysis

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه مباحث ويژه در ترموديناميک 16-18.30 -
يکشنبه ترموديناميک پيشرفته 10-12 -
چهارشنبه فولادسازي 10-12 -
چهارشنبه ترموديناميک 17-13 -