سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مواد (فرايندهاي متالورژي) صنعتي اصفهان ايران 1385
کارشناسی ارشد مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد صنعتي اصفهان ايران 1375
کارشناسی مهندسي مواد گرايش آهن و فولاد آزاد واحد نجف آباد ايران 1373

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير امور پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1378 1380
رئيس دانشکده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1385 1386
معاون پژوهش و فنآوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1386 کنون
دبير علمي اولين کنفرانس ملي نانو مواد و نانو تکنولوژي - 1388 -
دبير علمي دومين کنفرانس ملي نانومواد و نانو تکنولوژي - 1389 -
سردبير مجله علمي پژوهشي Journal of Advanced Materials and Pr دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 کنون
دبير علمي سمپوزيوم نانو93 - 1393 -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سنتز نانو مواد
2 سينتيک فرآيندها
3 ترموديناميک