مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سعید سینایی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, سید جلیل حسینی, "Failure Analysis of Skewed Persian Brick Masonry Barrel Vaults: Experimental and Numerical Study", ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol 37, 2023, PP.4023057
    Status: Unavailable PDF
2. منصور آقابابایی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, محمد امین بیاری, "Development of the fragility curve of structural collapse considering the joint effects of structural and soil uncertainties", Journal of Structures, Vol 58, 2023, PP.105467
    Status: Unavailable PDF
3. هومان فاضلی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, سید جلیل حسینی, "Experimental and numerical study of the effect of steel Tie-rods on load-bearing capacity of Persian brick arches", Structures, Vol 48, 2023, PP.64-78
    Status: Unavailable PDF
4. سعید سینایی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, سید جلیل حسینی, "Experimental and numerical study of Persian brick masonry barrel vaults under probable structural hazards", Structural Engineering and Mechanics, Vol 87(4), 2023, PP.317-332
    Status: Unavailable PDF
5. داریوش علیمحمدی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "Assessment of collapse safety margin for DDBD and FBD-designed RC frame buildings", Structural Engineering and Mechanics, Vol 83-2, 2022, PP.-229 244
    Status: Unavailable PDF
6. محمد امین بیاری, ناصر شابختی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "Analyzing uncertainties involved in estimating collapse risk with and without considering uncertainty probability distribution parameters", Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Vol 21, 2022, PP.101 116
    Status: Unavailable PDF
7. فرزاد مقرون, محسن ایزدی نیا, نصرت الله صلح جویی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "Efects of Earthquake Components on Seismic Progressive Collapse Potential of Steel Frames", Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, Vol 46, 2022, PP.3555 3569
    Status: Unavailable PDF
8. داریوش علیمحمدی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "Reliability-Based Probabilistic Safety Evaluation of Seismic Design Approaches for RC–MR Buildings", ASCE Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, Vol 7-2, 2021, PP.1-17
    Status: Unavailable PDF
9. سیاوش صادقی, افشین کلانتری, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "Effect of Construction Deficiencies on Seismic Performance of Hospitals during the 2017 Sarpol-e Zahab Earthquake", ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol 35(1), 2021, PP.1-14
    Status: Unavailable PDF
10. محمد امین بیاری, ناصر شابختی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "Estimating Collapse Risk and Reliability of Concrete Moment Frame Structure Using Response Surface Method and Hybrid of Artificial Neural Network With", Journal of Risk and Reliability, Vol 235, 2021, PP.1072
    Status: Unavailable PDF
11. داریوش علیمحمدی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "Investigating the Effects of Span Arrangements on DDBD-Designed RC Buildings Under the Skew Seismic Attack", Structural Engineering and Mechanics, Vol 77 (1, 2021, PP.115-135
    Status: Unavailable PDF
12. داریوش علیمحمدی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "Probabilistic Performance Appraisal of Seismic Structural Design Methodologies: A Case Study for RC/MRF Systems", Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Vol 22(2), 2020, PP.89 100
    Status: Unavailable PDF
13. سیاوش صادقی, افشین کلانتری, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "Seismic Fragility of Low-Rise RC Frames with Construction Deficiencies Subjected to Mainshock-Aftershock Sequences", Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Vol 22(3), 2020, PP.39-57
    Status: Unavailable PDF
14. اسماعیل ایزدی زمان آبادی, عبدالرضا سروقد مقدم, "Two Important Issues Relevant to Torsional Response of Asymmetric 8-Story RC Building Designed with DDBD Approach", International Journal of Engineering, Vol (9)28, 2015, PP.1257-1267
    Status: Unavailable PDF
15. سعید سینایی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, سید جلیل حسینی, "مطالعه‌آزمايشگاهي‌و‌تحليلي‌اثر‌زاويه‌اريب‌بر‌ظرفيت‌باربري‌طاق‌آجري‌نيم‌دايره", نشريه مهندسي عمران اميرکبير, Vol 55-4, 1402, PP.911-926
    Status: Unavailable PDF
16. محمدامین بیاری, ناصر شابختی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "تخمين قابليت اطمينان فروريزش سازه با استفاده از روش سطح پاسخ و هيبريد شبکههاي عصبي- فازي با الگوريتمهاي فراابتکاري", نشريه مهندسي عمران و محيط زيست, Vol 52(2), 1401, PP.27 45
    Status: Unavailable PDF
17. هومان فاضلی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, سید جلیل حسینی, "توسعه ي پارامترهاي معيارشکست ويلام-وارنک بر اساس مطالعات آزمايشگاهي مصالح بنايي مقياس شده", نشريه مهندسي سازه و ساخت, Vol 9(11), 1401, PP.215-231
    Status: Unavailable PDF
18. فرزاد مقرون, محسن ایزدی نیا, نصرت الله صلح جویی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "تأثير مشخصات زمين لرزه بر پتانسيل خرابي پيش رونده لرزه اي قابهاي خمشي فولادي تجهيز شده به مهاربند دروازه اي", نشريه علمي و پژوهشي سازه و فولاد, Vol 29-36, 1401, PP.17-29
    Status: Unavailable PDF
19. مهدی انصاری, سید مهدی موسوی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "توسعه ي مدل ريسک لرزه يي زيان ناشي از توقف توليد در واحدهاي پالايشگاهي گاز (مطالعه ي موردي: پالايشگاه گازي پارسيان)", مجله مهندسي عمران شريف, Vol 38(2), 1401, PP.33-41
    Status: Unavailable PDF
20. محمد امین بیاری, ناصر شابختی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "بررسي اثرات انتخاب شتابنگاشت و شکل طيف زمين لرزه بر ظرفيت فروريزش سازه", نشريه مهندسي سازه و ساخت, Vol 8-3, 1400, PP.420-442
    Status: Unavailable PDF
21. زهره جباری سلمی, محمد ایمان خداکرمی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "ارزيابي ضوابط لرزه اي دستورالعمل DBD12در طراحي قابهاي خمشي بتن آرمه با درنظرگيري اثرات اندرکنش خاک و سازه", نشريه مهندسي سازه و ساخت, Vol 8(10), 1400, PP.84 104
    Status: Unavailable PDF
22. محمد امین بیاری, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, ناصر شابختی, "تخمين پاسخهاي فرو ريزش سازه با در نظر گرفتن عدم قطعيتهاي مدل سازي با استفاده از روش سطح پاسخ و شبکه عصبي مصنوعي", نشريه مهندسي عمران اميرکبير, Vol (6)53, 1400, PP.3-3
    Status: Unavailable PDF
23. محمد امین بیاری, ناصر شابختی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "توسعه منحني هاي شکنندگي فروريزش با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي مدل سازي با استفاده از شبيه سازي LHS و شبکه هاي عصبي مصنوعي", نشريه علمي و پژوهشي مهندسي سازه و ساخت, Vol 8-6, 1400, PP.59-80
    Status: Unavailable PDF
24. زهره جباری سلمی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "ارزيابي جامع شاخص هاي خسارت قابهاي خمشي بتن آرمه در روشهاي طراحي لرزه اي متداول و نوين", فصلنامه علوم و مهندسي زلزله, Vol (1)7, 1399, PP.123-138
    Status: Unavailable PDF
25. سید صفر صالح کوتاه, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, "مطالعه عددي تأثير دال بتن آرمه فداشونده بر عملکرد سازه هاي بتن آرمه قوسي شکل زيرزميني تحت بار انفجار", فصلنامه آناليز سازه-زلزله, Vol (4)14, 1396, PP.13-23
    Status: Unavailable PDF
26. اسماعیل ایزدی زمان آبادی, فریبرز ناطقی الهی, مهرتاش معتمدی, "مقايسه شاخص هاي ميراگر فلزي آكاردئوني توخالي و پر با فوم پليمري تحت بارگذاري محوري رفت و برگشتي", مجله مهندسي عمران مدرس, Vol 10-2, 1389, PP.1-16
    Status: Unavailable PDF
27. اسماعیل ایزدی زمان آبادی, فریبرز ناطقی الهی, مهرتاش معتمدی, "مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي رفتار لرزه اي ميراگر فلزي آكاردئوني پر شده با مواد پركننده هايپرفوم", مجله بين المللي علوم مهندسي (نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد ), Vol 19-8, 1387, PP.65-75
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. داریوش علی محمدی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, , "Evaluation of Seismic Design Approach on RC/MR Building Using Different Probabilistic Methods", هشتمين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله, Tehran, 1398
    Status: Unavailable PDF
2. زهره جباری سلمی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, , "Effect of the Near-Field Ground Motion Pulse Period on the Seismic Reliability of RC/MR Frames Using Monte Carlo Simulation", هشتمين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله, Tehran, 1398
    Status: Unavailable PDF
3. قادر مومنی اسکندری, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, لیلا عادل زاده سعد آبادی, , "استفاده از رويکرد AHP در انتخاب مناسبترين پيمانکار (مطالعه موردي: يکي از پروژه هاي واقع د رمنطقه پارس جنوبي)", دومين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت, دانشگاه صنعتي شريف, 1396
    Status: Unavailable PDF
4. داریوش علیمحمدی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, , "اثر تحريک مورب بر عملکرد لرزه اي ساختمان قاب خمشي بتن آرمه طراحي شده به روش تغييرمکان مستقيم", يازدهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
5. اسماعیل ایزدی زمان آبادی, عبدالرضا سروقد مقدم, , "Effect Of Mass Eccentricity on the Torsional Seismic Response of RC Buildings Designed With DDBD Approach", 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE), Thessaloniki, Greece, 2018
    Status: Unavailable PDF
6. زهره جباری سلمی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, , "ارزيابي روش طراحي مستقيم بر اساس تغييرمکان در کنترل خسارتهاي موضعي قاب‌هاي خمشي بتن‌آرمه انعطاف‌پذير", دومين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. زهره جباری سلمی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, , "ارزيابي احتمالاتي سطوح عملکردي قابهاي خمشي بتن‌آرمه در روش-هاي طراحي مبتني بر نيرو و تغييرمکان", چهارمين همايش بين المللي مهندسي سازه , تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
8. زهره جباری سلمی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, , "مقايسه شاخص خسارت پارک-انگ قاب‌هاي خمشي بتن‌آرمه در روش طراحي بر اساس نيرو و طراحي مستقيم مبتني برتغييرمکان", هفتمين کنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري, اصفهان, 1396
    Status: Unavailable PDF
9. سید صفر صالح کوتاه, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, , "ارزيابي تأثير انفجار بر عملکرد سازه هاي بتن آرمه مکعبي و قوسي شکل زيرزميني", ششمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران, يزد, 1396
    Status: Unavailable PDF
10. سید صفر صالح کوتاه, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, , "بررسي عددي تأثير دال بتن آرمه فداشونده بر عملکرد سازه هاي بتن آرمه قوسي شکل زيرزميني تحت بار انفجار", چهارمين کنفرانس بين المللي فن آوريهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي , تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
11. میثم صدر, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, , "مقايسه شاخص هاي رفتاري سيستم ديوار برشي فولادي با و بدون اتصال ورق به المان مرزي عمودي", هفتمين کنفرانس ملي زلزله و سازه, دانشگاه باهنر کرمان, 1396
    Status: Unavailable PDF
12. میثم صدر, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, , "مطالعه تحليلي تأثير حذف اتصال ورق و ستون بر رفتار پس‌کمانشي ديوار برشي فولادي تحت بارگذاري چرخه اي", سومين همايش بين المللي مهندسي سازه ايران, تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF
13. اسماعیل ایزدی زمان آبادی, عبدالرضا سروقد مقدم, , "The Effects of Mass Eccentricity Scenario on the Seismic Torsional Behavior of RC/MR Buildings", 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, 2015
    Status: Unavailable PDF
14. مهدی تربت اصفهانی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, فریبرز ناطقی الهی, مهرتاش معتمدی, , "Experimental and Analytical Study of Multilayer Accordion Metallic Damper", 15th World Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Lisbon-Portugal, 2012
    Status: Unavailable PDF
15. اسماعیل ایزدی زمان آبادی, فریبرز ناطقی الهی, مهرتاش معتمدی, , "Stabilization and Modifying the Buckling Behaviour of Accordion Metallic Damper Using Polyurethane Foam", 14th European Conference on Earthquake Engineering, Ohrid-Republic of Macedonia, 2010
    Status: Unavailable PDF
16. اسماعیل ایزدی زمان آبادی, مهرتاش معتمدی, فریبرز ناطقی الهی, , "تأثير مواد پرکننده بر رفتار ميراگر فلزي آکاردئوني", چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران, دانشگاه تهران, 1387
    Status: Unavailable PDF
17. فریبرز ناطقی الهی, مهرتاش معتمدی, اسماعیل ایزدی زمان آبادی, , "Experimental Behavior of the Seismic Filled Accordion Metallic Damper", 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing-China, 2008
    Status: Unavailable PDF