سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي عمران-مهندسي زلزله پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ايران 1394
کارشناسی ارشد مهندسي عمران-مهندسي زلزله پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ايران 1386
کارشناسی مهندسي عمران دانشگاه شهيد چمران اهواز ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان