کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
روش هاي آماده سازي و انتخاب اسپرم در روش هاي کمک باروري 1394/02/31 کلينيک باروري اميد انجمن علمي جنين شناسي و بيولوژي توليد مثل ايران
جنبه هاي تئوري و عملي کاريوتايپينگ 1395/03/19 بيمارستان بقيه الله، تهران مرکز تحقيقات بيولوژي مولکولي
Real time RT-PCR در سلول هاي بنيادي 1388/08/17 دانشگاه تربيت مدرس، تهران دانشگاه تربيت مدرس، تهران
Comprehensive WHMIS training 1393/06/19 Western Ontario University, Canada Western Ontario University, Canada
Laboratory safety and managements training 1393/07/20 Canada Western Ontario University


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده