سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری علوم تشريحي تربيت مدرس تهران- Western Ontario University ايران و کانادا 1394
کارشناسی ارشد علوم تشريحي تربيت مدرس تهران ايران 1389
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه پيش باليني دانشکده پزشکي دانشگاه 1395 1395

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 باروري و ناباروري
2 سلول هاي بنيادي و سلول درماني