دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Marine Biology
2 Marine Ecology
3 General Ecology
4 Organic Chemistry
5 Inorganic Chemistry
6 Air Pollution
7 Water Pollution
8 Environmental Management
9 Biochemistry

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات