سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامي امام صادق (ع) ايران 1369
کارشناسی اقتصاد و معارف اسلامي امام صادق (ع) ايران 1369

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
رياست دانشگاه پيام نور نجف آباد دانشگاه پيام نور 1371 1375
عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 1375 1376
معاونت دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي 1376 1386

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 فقه و حقوق اقتصادي