دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مدارهاي مخابراتي کارشناسي
2 طراحي VLSI کارشناسي ارشد
3 طراحي مدارات مجتمع پيشرفته کارشناسي ارشد
4 طراحي مدارات VLSI پيشرفته کارشناسي ارشد
5 طراحي سيستمهاي مطمئن و آزمون پذير کارشناسي ارشد
6 الکترونيک 3 کارشناسي
7 طراحي مدارات مجتمع خطي کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات