کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد 1394/09/12 مرکز مشاوره توحيد سازمان نظام روانشناسي و بهزيستي