طرحهای پژوهشی

1. اکرم دهقانی , "بررسي و سنجش سلامت روان و تيپ هاي شغلي در کارمندان شهرداري", تاریخ تصویب طرح :1395/08/04, تاریخ خاتمه :1395/12/04