دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 آزمونهاي عيني و فرافکن کارشناسي ارشد
2 مصاحبه باليني کارشناسي ارشد
3 اصول روانشناسي باليني کارشناسي ارشد
4 روانشناسي رشد کارشناسي ارشد
5 آمار پيشرفته کارشناسي ارشد
6 کاراموزي فردي کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مصاحبه باليني اصول مصاحبه باليني از اتمر ترجمه نصر اصفهاني
2 کاراموزي فردي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد از نازنين هنرپروران
3 آمار پيشرفته کاربرد آمار در روانشناسي از دکتر مولوي
4 روانشناسي رشد نظريه ها و مفاهيم رشد از ويليام کرين ترجمه خويي نزاد

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه مصاحبه باليني ساعت 1 تا 4 کلاس در بيمارستان مدرس تشکيل مي شود
دوشنبه کاراموزي فردي 8 تا 10/5 گروه روانشناسي
سه شنبه روانشناسي رشد، آمار پيشرفته، کاراموزي فردي 8 تا 5 بعدظهر در اين روز 8 واحد تدريس دارم
چهارشنبه مصاحبه باليني 10 تا 12 و 1 تا 4 در بيمارستان مدرس