سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری روانشناسي اصفهان ايران 1392
کارشناسی ارشد روانشناسي باليني علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ايران 1383
کارشناسی روانشناسي باليني دانشگاه اصفهان ايران 1378

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو شوراي گروه روانشناسي دانشکده علوم انساني 1393 1394

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 روانشناسي باليني
2 روانشناسي سلامت