دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 الکترونيک قدرت1
2 الکترونيک قدرت2
3 شناخت انرژي هاي نو
4 تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي
5 الکترونيک صنعتي
6 ماشين هاي الکتريکي مخصوص

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات