سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری برق - قدرت صنعتي اصفهان ايران 1388
کارشناسی ارشد برق - قدرت صنعتي اصفهان ايران 1375
کارشناسی برق - قدرت صنعتي اصفهان ايران 1373

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 الکترونيک قدرت
2 انرژي هاي نو
3 ماشين هاي الکتريکي