طرحهای پژوهشی

1. الهام ناظمی نرگس دهقان کورش دروش , "انجام خدمات مهندسي مشاور جهت ارائه ايده و طراحي مرحله اول و دوم معماري و سازه (فاز يک و دو )، درآيگاه شرق شهر اصفهان از سمت پل شهيد سردار سليماني", تاریخ تصویب طرح :1399/06/02, تاریخ خاتمه :1400/02/22
2. الهام ناظمی نرگس دهقان , "تبيين الگوي شهر بيوفيليک (مورد مطالعه: شهر اصفهان)", تاریخ تصویب طرح :1395/09/13, تاریخ خاتمه :1396/08/13