مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. ندا ساوج, نرگس دهقان, "ارزيابي کارايي سامانه سبز عمودي بر رفتار حرارتي ساختمان‌هاي متعارف مسکوني در اقليم گرم و خشک، شهر اصفهان", نشريه معماري و شهرسازي آرمان­شهر, Vol ۱۷/۴۶, ۱۴۰۳, PP.۱-۲۲
    Status: Unavailable PDF
2. آزاده طائبی, نرگس دهقان, "راهبردهاي طراحي در پيش‌دبستاني‌هاي پسرانه شهر اصفهان با هدف ايجاد تعلق به مکان", مرمت و معماري ايران, Vol ۱۱-۲۸, ۱۴۰۰, PP.69-86
    Status: Unavailable PDF
3. سمیرا پروردی‌نژاد, مهدی حمزه نژاد, نرگس دهقان, منصوره کیان ارثی, "مطالعه تطبيقي تاثير فرهنگ و اقليم در شکل گيري خانه هاي قاجاريه دو بوم فرهنگ شيراز و کاشان", انديشه معماري, Vol 5-10, ۱۴۰۰, PP.182-201
    Status: Unavailable PDF
4. رضا مختاری, نرگس دهقان, عباس ملکی, "Analysis of The Impact of Window Properties On the Main Living Space with The Aim of Daylight Efficiency and Energy Saving in The Hot and Dry Climate of Isfahan", Journal of Solar Energy Research, Vol 8-1, 2023, PP.1235-1249
    Status: Unavailable PDF
5. مرضیه رجبیان, نرگس دهقان, "Factors influencing residents satisfaction in nursing homes Isfahan province Iran Structural Equation Modeling", Space Ontology International Journal, Vol 11-4, 2022, PP.57-74
    Status: Unavailable PDF
6. عباس ملكي, نرگس دهقان, "Optimization of energy consumption and daylight performance in residential building regarding windows design in hot and dry climate of Isfahan", Science and Technology for the Built Environmen, Vol 27, 2021, PP.351-366
    Status: Unavailable PDF
7. پریا مشک آبادی, عباس غفاری, الهام ناظمی, نرگس دهقان, "Assessment of the acoustical condition of metro stations by emphasizing auditory satisfaction (Case Studies: Saat and Khayyam Metro Stations)", Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics, Vol 7/2, 2021, PP.118-138
    Status: Unavailable PDF
8. عباس ملكي, نرگس دهقان, "Optimum Characteristics of Windows in an Office Building in Isfahan for Save Energy and Preserve Visual Comfort", Journal of Daylighting, Vol ۸, 2021, PP.222-238
    Status: Unavailable PDF
9. نرگس دهقان, "تشريح روابط ميان داده هاي توالي رفتاري در عملکرد راهيابي و متغيرهاي نحوفضا", The International Journal of Architectonic, Spatial, and Environmental Design, Vol 12-4, 2018, PP.37-58
    Status: Unavailable PDF
10. غزاله چهرازی, نرگس دهقان, هانیه صنایعیان, امیر گندمکار, "بررسي هندسه حياط دبستانهاي دخترانه شهر اصفهان با هدف تامين بيشترين ساعت آسايش حرارتي", هويت شهر, Vol 3/17, 1402, PP.87-98
    Status: Unavailable PDF
11. پریا مشک آبادی, عباس غفاری, الهام ناظمی, نرگس دهقان, "ارزيابي رضايتمندي آکوستيکي در ايستگاه‌هاي مترو از منظر عيني و ذهني (مطالعۀ موردي: مترو تهران و تبريز)", فصلنامه‌ي علمي کارافن, Vol 19-4, 1401, PP.323-347
    Status: Unavailable PDF
12. سمیرا بهمن یار, نرگس دهقان, "راهبردهاي طراحي مرکزنگهداري کودکان بي‌سرپرست با هدف افزايش تعلق به مکان در شهر اصفهان", هويت شهر, Vol 49-16, 1401, PP.61-76
    Status: Unavailable PDF
13. نرگس دهقان, فرزانه اکرمی, عباس ملكي, "بررسي رفتارحرارتي ايوان در خانه‌هاي سنتي اصفهان جهت بازخواني آن در معماري کنوني با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي", انديشه معماري, Vol 6-۱۱, 1401, PP.115-135
    Status: Unavailable PDF
14. نرگس دهقان, "تحليل سطح حس تعلق به مکان‌هاي تفريحي به‌واسطۀ تبيين معناي مکان (نمونۀ موردي: دهکدۀ تفريحي زاينده‌رود)", جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي, Vol 12-۴۳, 1401, PP.۹۱-۱۲۲
    Status: Unavailable PDF
15. پریا مشک آبادی, عباس غفاری, الهام ناظمی, نرگس دهقان, "شبيه‌سازي متغيرهاي آکوستيکي به منظور رضايتمندي شنيداري در ايستگاه‌هاي مترو با استفاده از نرم‌افزار اودئون (نمونه موردي: مترو تهران، تبريز، اصفهان)", مطالعات محيطي هفت حصار, Vol 42/11, 1401, PP.85-106
    Status: Unavailable PDF
16. غزاله چهرازی, نرگس دهقان, هانیه صنایعیان, امیر گندمکار, "تعيين محدودۀ آسايش حرارتي در فضاي باز دبستان‌هاي دخترانۀ شهر اصفهان", صفه, Vol 31-94, 1400, PP.43-58
    Status: Unavailable PDF
17. سعيد حقيقي, اميد دژدار, نرگس دهقان, "يادگيري طراحانه ساز ه هاي نوين: رويکرد هم زماني و هم مکاني در جهت ارتقاي توانايي طراحي معماري", نشريه معماري و شهرسازي آرمان­شهر, Vol 33, 1399, PP.57-74
    Status: Unavailable PDF
18. ساناز رهروي پوده, نيما ولي بيگ, نرگس دهقان, محمد مسعود, "تحليل ويژگيهاي شکلي خانه هاي چهارصفه و نفوذ آن در کالبد شکلي خانه هاي درونگراي شهر اصفهان", نشريۀ علمي باغ نظر, Vol 72-16, 1398, PP.5-20
    Status: Unavailable PDF
19. سعيد حقيقي, اميد دژدار, نرگس دهقان, "ارتقاي توانايي طراحي معماري مبتني بر يادگيري طراحانۀ سازه‌‌هاي نوين", مطالعات معماري ايران, Vol 15, 1398, PP.193-216
    Status: Unavailable PDF
20. نرگس دهقان, "بازنمايي اطالعات در فضاهاي خارجي بزرگ- مقياس با استفاده از چارچوبهاي مرجع", معماري و شهرسازي آرمان‌شهر, Vol 29, 1398, PP.17-30
    Status: Unavailable PDF
21. ساناز رهروی, نيما ولی بیگ, نرگس دهقان, محمد مسعود, "گونه شناسى کالبدى فضاهاى اصلى خانه هاى چندطرف ساخت شهر اصفهان درگسترةشکل تهرنگ", صفه, Vol 28-82, 1397, PP.201-222
    Status: Unavailable PDF
22. نرگس دهقان, "راهکارهاي مسيريابي در فضاي داخلي معماري، مورد مطالعاتي: کتابخانه ملي ايران", معماري و شهرسازي آرمان‌شهر, Vol 25, 1397, PP.105-119
    Status: Unavailable PDF
23. مجير جليليان, آرمين بهراميان, نرگس دهقان, فيض الله پوشاسب گوشه, "امكان سنجي استفاده از الگوي تاريخ نگاري «روح زمانه» به عنوان روشي براي مطالعات تاريخ معماري معاصر ايران", جستارهاي تاريخي, Vol 9-2, 1397, PP.27-48
    Status: Unavailable PDF
24. "ادراک راه يابي در ساختماني با پيچيدگي فضايي زياد بواسطه راهکار طبقه", مجله بين المللي علوم کاربردي, Vol -, 1393, PP.-
    Status: Unavailable PDF
25. نرگس دهقان, غلامحسین معماریان, اصغر محمدمرادی, "مقايسه ابعاد خوانايي فضا با راهکارهاي راهيابي", مجله پژوهشي بين المللي علوم کاربردي, Vol 3, 1391, PP.-
    Status: Unavailable PDF
26. نرگس دهقان, غلامحسین معماریان, اصغر محمدمرادی, "توسعه پايدار توريست در سکونتگاههاي کويري ايران", مجله پايداري اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيطي, Vol 7, 1390, PP.-
    Status: Unavailable PDF
27. نرگس دهقان, غلامحسین معماریان, اصغر محمدمرادی, "تعريفي بر مشترکات معنايي در کهن الگو با نگاهي به مفهوم عروج درکالبد معماري", مجله مطالعه تطبيقي هنر, Vol 1, 1390, PP.-
    Status: Unavailable PDF
28. نرگس دهقان, غلامحسین معماریان, اصغر محمدمرادی, "معماري زميني ساده و پايدار، بناهايي خلاقانه از مصالح بومي", مجله پايداري اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيطي, Vol 6, 1389, PP.-
    Status: Unavailable PDF
29. غلامحسین معماریان, نرگس دهقان, "طراحي بومي منطقه اي راهي براي کاهش اثر جزيره گرماي شهري (نمونه موردي: ارزيابي افزايش جمعيت شهر تهران و تاثير آن بر جزيره گرماي شهري)", مجله پايداري اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيطي, Vol -, 1388, PP.-
    Status: Unavailable PDF
30. سید مجید مفیدی, نرگس دهقان, "سرمايش ايستا در معماري با راهکارهاي پايدار بومي در ايران", مجله پايداري اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيطي, Vol -, 1387, PP.-
    Status: Unavailable PDF
31. سید مجید مفیدی, نرگس دهقان, "زمين، پناهگاهي براي بنا", مجله معماري و ساختمان , Vol 16, 1387, PP.130-135
    Status: Unavailable PDF
32. سید مجید مفیدی, نرگس دهقان, "پويايي در بنا با انرژي زمين گرمايي", مجله آبادي, Vol 60, 1387, PP.118-123
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. یاسمن روشنی, نرگس دهقان, , "تبيين مولفه هاي طراحي مدرسه فراگير براي کودکان نابينا با بهره گيري از مرور تجارب نظري", سومين کنفرانس بين المللي معماري، عمران، شهرسازي، محيط زيست و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب , تبريز, 1402
    Status: Unavailable PDF
2. کیانا شریفی, نرگس دهقان, , "راهبرد هاي طراحي خوابگاه دانشجويي دختران در شرايط پاندمي با توجه به گونه هاي مختلف قرارگاه هاي رفتاري", دهمين کنفرانس مطالعات و تحقيقات نوين در مهندسي عمران معماري و شهرآينده, تهران, 1402
    Status: Unavailable PDF
3. زینت باباصفری, نرگس دهقان, , "اثرگذاري پنجره در ارتقا تهويه طبيعي و مصرف انرژي در اقليم گرم و خشک أصفهان مطالعه موردي دبستان دخترانه حسين امين در شهر أصفهان ", نهمين کنفرانس ملي مهندسي عمران معماري و توسعه شهري پايدارايران, تهران, 1400
    Status: Unavailable PDF
4. نجمه ملكي پور, نرگس دهقان, , "بررسي انواع ديوارهاي غيرفعال خورشيدي جهت صرفه جويي در مصرف انرژي", هشتمين کنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري پايدار ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
5. مرضیه رجبیان, نرگس دهقان, , "ارائه راهکارهايي جهت طراحي محيط کالبدي با رويکرد ارتقاء رضايتمندي سالمندان", اولين کنفرانس ملي عمران، معماري و فناوري اطلاعات در زندگي شهري, مشهد, 1399
    Status: Unavailable PDF
6. پریناز بهرامی, نرگس دهقان, , "تمهيدات طراحي آسايشگاه افراد دچار زوال عقل با هدف بهبود وضعيت مسيريابي", کنفرانس عمران,معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلام, تبريز, 1397
    Status: Unavailable PDF
7. فائزه برهانی, نرگس دهقان, , "بررسي نقش پنجره به عنوان يکي از مولفه هاي موثر بر صرفه جويي در مصرف انرژي در طراحي مدارس پايدار زيست محيطي (با روش نمونه موردي)", سومين کنفرانس بين المللي و چهارمين کنفرانس ملي عمران، معماري و طراحي شهري , تبريز, 1397
    Status: Unavailable PDF
8. فرزانه اکرمی, نرگس دهقان, , "بازشناسي الگوهاي مختلف ايوان در خانه هاي سنتي اصفهان بر اساس رابطه فضايي با بخش زمستان نشين", کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر پيشرو در کشورهاي اسلامي, مشهد, 1397
    Status: Unavailable PDF
9. اسما غلامی, نرگس دهقان, مسعود افرند, , "نقش حياط هاي غيرمسقف و مسقف (آتريوم) در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي تجاري اصفهان", کنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
10. اسما غلامی, نرگس دهقان, مسعود افرند, , "آتريوم و حياط راهکاري براي نور طبيعي و تهويه در اقليم گرم و خشک", کنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
11. نرگس دهقان, شهرزاد غلامی, , "بازمکاشفه بادگير در معماري ايران با تأکيد بر بهينه سازي تهويه در ساختمان", کنفرانس عمران، معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلام, تبريز, 1397
    Status: Unavailable PDF
12. محمد صفری کمال الدین پشته, نرگس دهقان, , "ضرورت توجه به صرفه جويي اقتصادي انرژي با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در ايران", کنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهرسازي ايران معاصر, موسسه آموزش عالي اسوه معاصر, 1396
    Status: Unavailable PDF
13. فائزه برهانی, نرگس دهقان, , " بررسي متغيرهاي تاثيرگذار در طراحي در اقليم گرم و خشک", پنجمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
14. پریناز بهرامی, نرگس دهقان, , "راهکارهاي طراحي آسايشگاه نگهداري از بيماران دچار زوال عقل با هدف ارتقاء کيفيت زندگي", پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري , تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
15. شهرزاد غلامی, نرگس دهقان, , "مروري بر جايگاه عملکردي آتريوم در بهينهسازي تهويه و نقش آن در طراحي ساختمانهاي امروزي", پنجمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري , تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
16. محمد صفری کمال الدین پشته, نرگس دهقان, , "راهکارهاي صرفه‌جويي در مصرف انرژي در ساختمان کتابخانه هرمزگان (شبيه سازي با نرم افزار ديزاين بيلدر)", اولين کنفرانس بين المللي فناوري و انرژي سبز, کرمانشاه, 1396
    Status: Unavailable PDF
17. حسینعلی رحیمی, نرگس دهقان, , "طراحي مجتمع مسکوني در شهرستان نجف آباد مبتني براصول پايداري محيطي", چهارمين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري , تهران-دانشگاه شهيد بهشتي, 1395
    Status: Unavailable PDF
18. محمد صفری کمال الدین پشته, نرگس دهقان, , "جايگاه انرژي هاي نو در معماري (انرژي خورشيدي)", چهارمين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري, تهران-دانشگاه شهيد بهشتي, 1395
    Status: Unavailable PDF
19. محمد صفری کمال الدین پشته, نرگس دهقان, , "معماري بومي منطقه کجور(نمونه موردي: روستاي لاشک)", همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران, يزد, 1394
    Status: Unavailable PDF
20. حسینعلی رحیمی, نرگس دهقان, , "بررسي شاخصه هاي پايداري در معماري دستکند ايران (نمونه موردي روستاهاي کندوان و ميمند)", همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران, يزد, 1394
    Status: Unavailable PDF
21. نرگس دهقان, رزا وکیلی نژاد, , "بررسي عوامل تاثيرگذار در شکل گيري انواع معماري زيرزميني ايران", همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران, يزد, 1394
    Status: Unavailable PDF
22. نرگس دهقان, رزا وکیلی نژاد, , "بررسي عوامل تاثيرگذار در شکل گيري انواع معماري زيرزميني ايران", همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران, يزد-دانشگاه علم و هنر, 1394
    Status: Available PDF
23. رزا وکیلی نِژاد, نرگس دهقان, , "کاربرد مصالح تغيير فاز دهنده در کاهش مصرف ميزان انرژي در ساختمان", سومين همايش ملي اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي (با رويکرد توسعه پايدار) , اصفهان-سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان, 1394
    Status: Available PDF
24. نرگس دهقان, , "نوآوري در عايق هاي حرارتي گامي به سوي معماري پايدار", سومين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري, دانشگاه شهيد بهشتي - تهران, 1394
    Status: Available PDF
25. نرگس دهقان, , "معماري پايدار، گامي در جهت کاهش جزيره گرماي شهري", کنفرانس بين المللي عمران، معماري و زيرساختهاي شهري, تبريز, 1394
    Status: Available PDF
26. , "دستيابي به راهکارهاي راه‌يابي جهت تسهيل خواندن فضاي داخلي معماري", کنگره نوروساينس پايه اي و باليني , تهران, 1392
    Status: Unavailable PDF
27. نرگس دهقان, رزا وکیلی نژاد, , "معيارهاي معماري يکپارچه در آثار قديم ايران", کنفرانس بين المللي سازه و معماري، دانشگاه تهران, تهران, 1390
    Status: Unavailable PDF
28. , "انرژيهاي تجديدپذير، گامي در جهت ايجاد مساکن روستايي خوداتکا", كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستايي (مسكن و بافت), -, 1388
    Status: Unavailable PDF