جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
چهارمين جشنواره ملي شهرپژوهي و اولين جشنواره فن پژوهي شهري 1400 شهرداري اصفهان الهام ناظمی
نرگس دهقان
عنایت الله محقق نسب