دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان در دروس طراحي معماري در ترم دوم سال 1386 کارشناسي
2 به صورت حق التدريس در درس طراحي معماري 2 (فضاهاي آموزشي) در دانشکده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران از ترم اول سال 1387 تا 1389 کارشناسي
3 تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان استان فارس (سال تحصيلي 88 و 89) کارشناسي
4 تدريس در دانشگاه کاشان در دروس مباني نظري معماري و طرح معماري 3، (ترم دوم سال تحصيلي 91) کارشناسي
5 تدريس در دانشگاه علوم تحقيقات ساوه در دروس طراحي 1 و 2 کارشناسي ارشد معماري و حکمت هنر اسلامي و سير انديشه هاي معماري (در سال تحصيلي 91) کارشناسي ارشد
6 تدريس در موسسه آموزشي دانش پژوهان در درس سير انديشه هاي معماري کارشناسي ارشد
7 تدريس در موسسه آموزشي اشرفي اصفهاني در دروس طراحي معماري، ترم اول سال تحصيلي 92 کارشناسي
8 تدريس در دانشگاه هنر اصفهان در درس تنظيم شرايط محيطي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه، دوشنبه، س مقدمات طراحي 1، طراحي معماري 3 - -