مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1398/04/26 آيين نامه جديد نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد معماري (كليه گرايشها) آيين نامه جديد نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد معماري (كليه گرايشها) ...
2 1398/04/26 كانال دانشجويان كارشناسي ارشد معماري كانال دانشجويان كارشناسي ارشد معماري ...
3 1398/12/14 فرم تطبيق دروس رشته معماري گرايش انرژي فرم تطبيق دروس رشته معماري گرايش انرژي ...
4 1398/12/14 فرم تطبيق دروس رشته مديريت پروژه و ساخت فرم تطبيق دروس رشته مديريت پروژه و ساخت ...
5 1398/12/14 فرم تطبيق دروس رشته معماري- دوره دكتري تخصصي فرم تطبيق دروس رشته معماري- دوره دكتري تخصصي ...
6 1398/12/14 فرم تطبيق دروس رشته معماري (گرايش معماري و معماري داخلي) فرم تطبيق دروس رشته معماري (گرايش معماري و معماري داخلي) ...
7 1399/06/25 ضمايم دفاع ارشد يك سري پرينت گرفته شود. ...
8 1399/06/25 فرم ارزيابي داوران سه نسخه پرينت گرفته شود. ...