سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری معماري دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1392
کارشناسی ارشد مهندسي معماري گرايش پايداري دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1387
کارشناسی مهندسي معماري دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 روان شناسي محيط، علوم ادراکي، مسيريابي و خوانايي در فضاهاي داخلي پيچيده و طراحي الگوهاي فضايي براي خوانايي فضا، بهينه سازي مصرف انرِژي در ساختمان، طراحي ساختمانهايي با مصرف حداقل انرژي