طرحهای پژوهشی

1. احمد محمد شفیعی مهدی جبل عاملی علیرضا نیکیان محسن رحمتی شهرام دارویی , "تحقيق، مطالعه و انتقال دانش فني تکنولوژي هاي نوين استقرار نرم افزار و اعمال آن در يک پروژه", تاریخ تصویب طرح :1401/08/25, تاریخ خاتمه :1401/10/20