سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد كامپيوتر دانشگاه اصفهان ايران 1381
کارشناسی كامپيوتر ايران 1378

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392 1396

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان