دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Computer Networks
2 Electrical Circuits
3 Logical Circuits Design
4 Programming Language
5 Signal

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات