دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 فيزيک 1 کارشناسي
2 روشهاي رياضي در فيزيک کارشناسي
3 روشهاي رياضي در فيزيک پيشرفته کارشناسي
4 مکانيک کوانتومي 1 کارشناسي
5 مکانيک کوانتومي 2 کارشناسي
6 فيزيک 2 کارشناسي
7 مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 کارشناسي ارشد
8 ترموديناميك ومكانيك آماري کارشناسي
9 امواج کارشناسي
10 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 کارشناسي ارشد -دکتري
11 زيان تخصصي دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 روش هاي رياضي در فيزيک 1 جورج آرفکن
2 فيزيک 1 هاليدي
3 فيزيک 2 هاليدي
4 مکانيک کوانتومي 1 گاسيرورويچ
5 مکانيک کوانتومي 2 گاسيرورويچ

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات