سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری فيزيک اتمي - مولکولي آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ايران 1388
کارشناسی ارشد فيزيک اتمي - مولکولي آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ايران 1382
کارشناسی فيزيک اتمي - مولکولي دانشگاه اصفهان ايران 74

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 کوانتوم اپتيک - چگالش بوز انيشتين - مکانيک کوانتومي تغيير شکل يافته