طرحهای پژوهشی

1. امین چپری , "ارائه يک آنتن ريزنوار با کارايي مناسب براي ارسال اطلاعات پزشکي بر مبناي تکنولوژي WBAN", تاریخ تصویب طرح :1401/10/19, تاریخ خاتمه :1401/10/27