دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 الکترومغناطيس کارشناسي
2 ميدان ها و امواج کارشناسي
3 مايکرويو 1 کارشناسي
4 الکترونيک 1 کارشناسي
5 سيگنالها و سيستمها کارشناسي
6 کنترل خطي کارشناسي
7 آزمايشگاه آنتن و مايکرويو کارشناسي
8 زبان تخصصي برق کارشناسي
9 الکترونيک 3 کارشناسي
10 آزمايشگاه مدار 1 کارشناسي
11 فيزيک 2 کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مايکرويو 1 Microwave Engineering by D.Pozar
2 ميدانها و امواج الکترومغناطيس ميدان و موج نوشته چنگ
3 الکترومغناطيس مباني الکترومغناطيس نوشته احمد صفايي، الکترومغناطيس ميدان و موج نوشته چنگ
4 آنتن 1 طراحي و تحليل آنتن نوشته بالانيس
5 رياضي مهندسي کتاب رياضي مهندسي نوشته ولايتي و ... کتاب رياضي مهندسي نوشته بيژن طائري

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
دوشنبه الکترومغناطيس 8:15-10:30 کلاس 306
چهارشنبه آزمايشگاه الکترونيک 1 8:30-16:30 آز الکترونيک دانشکده کامپيوتر
يکشنبه فيزيک 2 8:30-12 کلاس 105 دانشکده برق
سه شنبه آزمايشگاه مدار مخابراتي 12:30-14 مرکز تحقيقات ريزپردازنده طبقه دوم
سه شنبه آز پالس 8:30-10 آزمايشگاه الکترونيک دانشکده کامپيوتر