مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1394/09/01 شبيه سازي مفاهيم ميدان و امواج با جاوا قانون فارادي ...
2 1394/09/01 شبيه سازي مفاهيم مغناطيس با جاوا ميدان الکتريکي بار نقطه اي ...
3 1394/09/01 شبيه سازي مفاهيم امواج با جاوا موج راديويي ...
4 1394/09/01 شبيه سازي مفاهيم امواج با جاوا حرکت موج روي طناب ...
5 1401/08/18 تکليف سري اول الکترومغناطيس سري اول ...
6 1401/08/18 تکليف سري دوم الکترومغناطيس سري 2 ...
7 1401/08/18 تکليف سري سوم الکترومغناطيس سري سوم ...
8 1401/08/18 تکليف سري چهارم الکترومغناطيس سري 4 ...
9 1401/08/08 لينک کانالها لينک کانالهاي درسي ...