سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری برق صنعتي اصفهان ايران 1396
کارشناسی ارشد برق صنعتي اميرکبير ايران 1388
کارشناسی برق صنعتي ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
کارشناس ايستگاه زميني و مخابرات فضايي مرکز تحقيقات ماهواره دانشگاه اميرکبير 1387 1390
داور مجله IET Microwave and Antenna Propagation IET 2016 2018

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 طراحي ، تحليل و ساخت آنتن هاي ماهواره اي
2 طراحي و ساخت مدارات موج راديويي
3 الکترومغناطيس و پراکندگي امواج