مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. میلاد اسدپور, تاوا لنون اولسن, امید بویر حسنی, "An updated review on blood supply chain quantitative models: A disaster perspective", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol 185, 2022, PP.102583
    Status: Unavailable PDF
2. میلاد اسدپور, امید بویر حسنی, رضا توکلی مقدم, "A Blood Supply Chain Network with Backup Facilities Considering Blood Groups and Expiration Date A Real world Application", International Journal of Engineering Transactions B Applications, Vol 34-2, 2021, PP.468-477
    Status: Unavailable PDF
3. مژگان مختاری, مجید وزیری سرشک, میلاد اسدپور, نادیا سعیدی, امید بویر حسنی, "Developing a Model for the University Course Timetabling Problem: A Case Study", Complexity, Vol 2021, 2021, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
4. زهرا صادقی, امید بویر حسنی, شیلا شریف زاده, نادیا سعیدی, "A Robust Mathematical Model for Sustainable and Resilient Supply Chain Network Design: Preparing a Supply Chain to Deal with Disruptions", Complexity, Vol 2021, 2021, PP.1-17
    Status: Unavailable PDF
5. امید بویر حسنی, ندا صادقی, "ارائه يک مدل رياضي چند هدفه براي برنامه ريزي رژيم غذايي پايدار ورزشکاران", مجله مدلسازي مهندسي, Vol 18-63, 1399, PP.73-84
    Status: Unavailable PDF
6. سمانه جمشیدی, اميد بويرحسني, "توسعة يک مدل رياضي مکان‌يابي تسهيلات زنجيرة تأمين حلقه بستة سبز با در نظر گرفتن اثر يادگيري", پژوهشنامه حمل و نقل, Vol 16-59, 1398, PP.91-105
    Status: Available PDF
7. زهرا صادقی, اميد بويرحسني, "ارائه يک مدل بهينه سازي چندهدفه به منظور طراحي و برنامه ريزي پايدار و تاب آور زنجيره تأمين تحت ريسک اختلال تأمين", نشريه مهندسي و مديريت کيفيت, Vol 9-3, 1398, PP.212-225
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. میلاد اسد پور, اميد بوير حسني, رضا توکلی مقدم, , "طراحي شبکه زنجيره تامين خون در شرايط بحران با در نظر گرفتن گروه هاي خوني و تاريخ انقضا", کنفرانس بين المللي چالش ها و راهکارهاي نوين در مهندسي صنايع و مديريت و حسابداري, مازندران, 1399
    Status: Unavailable PDF
2. بابک بیگی, اميد بويرحسني, , "شناسايي و رتبهبندي شاخصهاي تابآوري زنجيرهتأمين با در نظر گرفتن عوامل تاثيرگذار بيروني بر روي زنجيرهتأمين با استفاده از خانه کيفيت در شرکت سهامي ذوب آه", پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها, دانشگاه فردوسي مشهد, 1398
    Status: Unavailable PDF
3. جهان رشیدی, اميد بوير حسني, , "شناسايي و محاسبه وابستگي ريسکهاي توليد در تعاوني فولاد علويجه", پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها, دانشگاه فردوسي مشهد, 1398
    Status: Unavailable PDF