سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری صنايع يو پي ام مالزي 2014
کارشناسی ارشد صنايع آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 88
کارشناسی صنايع آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 85

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مدلهاي رياضي، لجستيک، مديريت زنجيره تامين ،مکانيابي