دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تاريخ تحولات سياسي...ايران در دوره سامانيان،ديلميان وغزنويان كارشناسي
2 بررسي جنببش هاي مردمي يكصد سال اخير ايران کارشناسي ارشد
3 تاريخ اسلام در آسياي مركزي وشبه قاره هند کارشناسي ارشد
4 ايران در عهد قاجاريه کارشناسي
5 اسلام در شبه قاره هند دکتري
6 روابظ خارجي ايران از اسلام تا صفويه دکتري
7 ايران دردوره ساسانيان کارشناسي
8 تاريخ شبه قاره هند کارشناسي
9 تاريخ ايران در دوره سلجوقيان کارشناسي
10 تاريخ ايران در دوره غوريان وخوارزمشاهيان کارشناسي
11 تاريخ ايران در دوره سامانيان وديلميان و غزنويان کارشناسي
12 تاريخ تشيع دكتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه تاريخ تشيع 11:30-11 دكتري
دوشنبه اسلام تا علويان 11-12:50 كارشناسي
يك شنبه روابط خارجي ايران از صفويه تا عصر حاضر 11:10-9:40 دكتري
يك شنبه بررسي جنبش هاي مردمي ايران 15-13:30 كارشناسي ارشد
دوشنبه ايران عهد قاجار 11:10-9:40 كارشناسي ارشد
سه شنبه بررسي 16:40-15:10 كارشناسي ارشد