سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری تاريخ تربيت مدرس ايران 1385
کارشناسی ارشد تاريخ تربيت مدرس ايران 1372
کارشناسی تاريخ اصفهان ايران 1368

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
همكار طرح تاريخ پانصد ساله ا يران ( در دانشگاه امام حسين (ع) 1373 1375
مدير باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد 1381 1383
مدير گروه تاريخ دانشگاه آ‌زاد اسلامي واحد نجف‌آباد 1382 1386
معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر 1386 1387
عضويت در شوراي تحصيلات تكميلي گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد 1387 1393
معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد 1387 1388
عضو هيأت اجرايي جذب هيأت علمي استان اصفهان دانشگاه آزاد اسلامي 1387 1393
مدير گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد 1389 1394
عضو شوراي فرهنگي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد 1390 1393
عضويت در شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد 1391 1393
مسؤل كانون بسيج اساتيد دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد 1391 1392

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 تاريخ ايران
2 تاريخ اسلام
3 مباحث مذهبي