مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سعید بهنام فر, , "کاربرد فيزيک در ارزيابي خطر فرونشست زمين در زمين‌هاي نزديک به نواحي شهري، مطالعۀ چند نظمي، بررسي موردي- اصفهان", هشتمين کنفرانس تحقيقات پيشرفته در علوم، مهندسي و فن‌آوري, تسالونيکي- يونان, 1400
    Status: Unavailable PDF