اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
فرآيند توليد عصارۀ دارويي ريشۀ گياه پياز جهت اثرگذاري بر رودۀ بزرگ و ديورتيکوليت و رفع يبوست 1386 ایران سعید قربانزاده
شهناز قربانزاده
سعید بهنام فر
اعظم قربانزاده
مصطفی قربانزاده
مهرداد قربانزاده
محمد حسین بهنام فر
رضا قربانزاده
عصمت حافظ فرقان
محمد قربانزاده
پویا قربانزاده
پدرام قربانزاده
شادی قربانزاده
محلول تميز کنندة زمين(پراکندگي ذرات چربي و قير) 1386 ایران شهناز قربانزاده
سعید قربانزاده
سعید بهنام فر
شيوة نوين کشت و بازسازي غضروف توسط سلولهاي بنيادي بافت ناخن 1386 ایران سعید بهنام فر
سعید قربانزاده
شهناز قربانزاده
تمرکز کف آتش در آتش سوزي نوع B و A 1386 ایران سعید قربانزاده
شهناز قربانزاده
سعید بهنام فر