دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 فيزيک 1 کارشناسي
2 فيزيک 2 کارشناسي
3 فيزيک پيش دانشگاهي کارشناسي
4 الکترومغناطيس کارشناسي
5 فيزيک مدرن کارشناسي
6 آزمايشگاه فيزيک 1 کارشناسي
7 آزمايشگاه فيزيک 2 کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 فيزيک 1 مباني فيزيک مکانيک و گرما (تأليف سعيد بهنام فر)
2 فيزيک 2 مباني فيزيک الکتريسيته و مغناطيس (تأليف سعيد بهنام فر)
3 فيزيک پيش دانشگاهي مباني فيزيک مکانيک و گرما (تأليف سعيد بهنام فر)
4 الکترومغناطيس مباني الکترومغناطيس (تأليف دکتر احمد صفايي)
5 فيزيک مدرن مباني فيزيک مدرن (ترجمۀ دکتر جمشيد عميقيان و دکتر مهدي صفا)

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات