دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مکانيک خاک کارشناسي
2 تئوري ارتجاعي خميري کارشناسي ارشد
3 مهندسي پي پيشرفته کارشناسي ارشد
4 مکانيک خاک پيشرفته کارشناسي ارشد
5 ژئوتکنيک لرزه اي دکتري
6 رفتار خاکهاي غير اشباع دکتري
7 تحقيقات صحرايي دکتري
8 زبان تخصصي دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مکانيک خاک و پي مکانيک خاک و پي اتکينسون

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
سه شنبه حضور در اتاق مدير گروه 8-16 جهت راهنمايي دانشجويان تحصيلات تکميلي
چهارشنبه حضور در اتاق مدير گروه 8-16 جهت راهنمايي دانشجويان تحصيلات تکميلي
پنج شنبه حضور در اتاق مدير گروه 8-16 جهت راهنمايي دانشجويان تحصيلات تکميلي
دوشنبه حضور در اتاق مدير گروه 8-16 جهت مشاوره و راهنمايي