نام و نام خانوادگي : مسعود  براتي

مرتبه علمي : مربي

پست الكترونيك : barati_masoud@yahoo.com

آدرس پستي دانشگاهي : دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد - دانشكده ادبيات و علوم انساني - گروه آموزشي مديريت صنعتي
سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصيلي نام دانشگاه نام كشور سال اخذ مدرك
دكتري مديريت توليد و عمليات علامه طباطبايي ايران 1392
كارشناسي ارشد مديريت صنعتي علامه طباطبايي ايران 1384
كارشناسي مديريت صنعتي اصفهان ايران 1381زمينه فعاليتهاي پژوهشي

رديف عنوان
1 مديريت پروژه
2 مديريت فرايندهاي کسب و کار
3 تحقيق در عمليات
4 تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
5 برون سپاري
6 مديريت زنجيره تامينالف - مقالات ارائه شده در مجلات علمي پژوهشي

رديف عنوان مقاله سال نام مجله دريافت مقاله
1 1. هوشمندي کسب و کار: کليدي براي مديريت يک سازمان 1389 مديريت ...
2 2. ريسک‌ها و منافع پنهان در برون‌سپاري فناوري اطلاعات 1388 فصل نامه مديريت و توسعه ...
3 تامين پيمانه‌اي: چرا و چگونه 1386 فصل نامه علوم مديريت ايران ...
4 مدلي راهبردي براي صورت‌بندي تصميم اثربخش خريد-يا-ساخت 1385 فرصت ...
5 پيمايشي از ابعاد پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان و مديريت ارتباط با مشتري در شرکت هاي ايراني 1391 مديريت فناوري اطلاعات ...
6 چارچوبي براي تصميم برون‌سپاري راهبردي 1391 مطالعات مديريت صنعتي ...ب - مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي بين المللي

رديف عنوان مقاله سال نام كنفرانس دريافت مقاله
1 طراحي الگويي براي سنجش همسويي استراتژي فناوري اطلاعات و استراتژي کسب و کار سازمان 1386 کنفرانس بين المللي مديريت ...
2 ملاک‌هاي تصميم برون‌سپاري در کسب و کارهاي توليدي 1384 بين المللي مديريت ...
3 قابليت هاي کليدي يک سيستم مديريت فرايندهاي کسب و کار 1388 کنفراس ملي مديريت فرايند ...دروس تدريسي

رديف عنوان دروس تدريسي
1 تحقيق در عمليات 1
2 تحقيق در عمليات 2
3 تحقيق در عمليات 3
4 ارزيابي اقتصادي طرح هاي صنعتي
5 کنترل کيفيت آماري
6 مديريت توليد
7 مديريت کارخانه
8 کنترل پروژه
9 نگهداري و تعميرات
10 پژوهش عملياتي پيشرفته
11 روش تحقيق پيشرفته
12 برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي
13 مديريت توليد پيشرفته
14 مدل سازي رياضيمنابع درسي

رديف عنوان دروس تدريسي منبع درس
1 پژوهش عملياتي پيشرفته تحقيق در عمليات پيشرفته، دکتر لعيا الفت و همکاران
2 پژوهش عملياتي پيشرفته مباحث نوين تحقيق در عمليات، دکتر منصور مومني
3 پژوهش عملياتي پيشرفته پژوهش عملياتي پيشرفته، دکتر محمدرضا مهرگان
4 پژوهش عملياتي پيشرفته برنامه ريزي رياضي، هيلير- ليبرمن
5 روش تحقيق پيشرفته روش شناسي کمي در مديريت: رويکردي جامع، دکتر دانايي فرد، دکتر الواني، دکتر آذرمتون درسي استاد ( تكاليف ، بخشهايي از منابع درسي ، حل تمرينها و ... )

رديف عنوان توضيحات دريافت مقاله
1 پژوهش عملياتي پيشرفته نمونه سوال ...
2 روش تحقيق پيشرفته جلسه اول ...
3 روش تحقيق پيشرفته جلسه دوم ...
4 تحقيق در عمليات برنامه ريزي خطي ...
5 روش تحقيق پيشرفته جلسه سوم ...
6 روش تحقيق پيشرفته جلسه چهارم ...
7 کنترل کيفيت آماري حالت هاي تحت کنترل و خارج از کنترل ...
8 پژوهش عملياتي (پيش) دوره کارشناسي ارشد نمونه سوال ...
9 روش تحقيق پيشرفته جلسه پنجم ...
10 روش تحقيق پيشرفته چلسه ششم ...
11 روش تحقيق پيشرقته نمرات ميان ترم - رشته مديريت اجرايي ...
12 روش تحقيق پيشرقته نمرات ميان ترم - رشته مديريت بازرگاني ...
13 روش تحقيق پيشرقته نمرات ميان ترم - رشته مديريت صنعتي ...
14 روش تحقيق پيشرقته جدول مورگان ...
15 تکليف شماره 1- برنامه ريزي عدد صحيح وِيژه دانشجويان کارشناسي ارشد حسابداري ...
16 تکليف درس مدل سازي رياضي تحليل حساسيت ...
17 مطالعه موردي- IKEA درس مديريت توليد پيشرفته ...
18 تکليف درس مدل سازي رياضي- سري دوم تحليل حساسيت ...
19 تمرين درس مديريت توليد پيشرفته چيدمان ...
20 تمرين درس مديريت توليد پيشرفته تجزيه و تحليل نقطه سر به سر ...
21 نمرات ميان ترم پژوهش عملياتي پيشرفته ارشد حسابداري ...
22 نمرات ميان ترم درس مدل سازي رياضي ارشد تحقيق در عمليات ...
23 نمرات ميان ترم درس پژوهش عملياتي 3 (پيش) ارشد مديريت صنعتي ...
24 نمرات ميان ترم درس کنترل کيفيت آماري کارشناسي مديريت صنعتي ...
25 نمرات ميان ترم درس تحقيق در عمليات 3 کارشناسي مديريت صنعتي ...
26 نمرات ميان ترم درس طرح ريزي تعميرات و نگهداري کارشناسي مديريت صنعتي ...
27 chapter 5- Total Quality Management مربوط به درس مديريت کيفيت ...
28 Chapter 6- Statistical Quality Control مربوط به درس مديريت کيفيت ...
29 نمونه سوال برنامه ريزي عدد صحيح ويژه دانشجويان ارشد حسابداري ...
30 طرح درس مديريت کيفيت و بهره وري ويژه دانشجويان ارشد مديريت صنعتي ...
31 نمونه مقاله - کاربرد روش AHP - پژوهش عملياتي ...