دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تحقيق در عمليات 1
2 مديريت توليد پيشرفته
3 برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي
4 روش تحقيق پيشرفته
5 پژوهش عملياتي پيشرفته
6 نگهداري و تعميرات
7 کنترل پروژه
8 مديريت کارخانه
9 مديريت توليد
10 کنترل کيفيت آماري
11 ارزيابي اقتصادي طرح هاي صنعتي
12 تحقيق در عمليات 3
13 تحقيق در عمليات 2
14 مدل سازي رياضي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات