مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. اعظم غیور نجف آبادی, سعید کشاورز, مهدی کارگر فر, جمشید بنایی بروجنی, "Effect of Grape Seed Extract Consumption along with Moderate Intensity Aerobic Training on Some Biomarkers of Apoptosis of Cardiomyocytes in Wistar Rats with Type 1 Diabetes", Journal of Basic Research in Medical Sciences (JBRMS), Vol (2)9, 2022, PP.16-24
    Status: Available PDF
2. نجمه کیانی, سعید کشاورز, سید علی حسینی, جمشید بنایی, "The Effect of Resistance Training with Tribulus terrestris on Liver Enzymes in Rats Exposed to Stanozolol", International journal of basic science in medicine, Vol 7(4), 2022, PP.173-178
    Status: Unavailable PDF
3. مریم شیرانی بیدآبادی, جمشید بنائی بروجنی, سعید کشاورز, محمد کریمی, "Effect of Black Grape Seed(Vitis Vinifera) Extract Consumption with Moderate-Intensity Aerobic Training on the Expression of MicroRNAs in Type 1 Diabetic Cardiac Tissue Rats", Iranian Journal of Diabetes and Obesity, Vol (4)13, 2021, PP.248-254
    Status: Available PDF
4. جمشید بنایی بروجنی, سعید کشاورز, ایمان زکوی, "Effect of progressive resistance training on insulin resistance and plasma adiponectin concentration in overweight men", Jorjani Biomedicine Journal, Vol (1)7, 2019, PP.51-64
    Status: Available PDF
5. لاله نادری, جمشید بنایی بروجنی, مهدی کارگر فرد, سعید کشاورز, "اثر تمرينات تناوبي با شدت بالا بر فاکتور مهارکننده تومورزايي و اينترلوکين 33 در زنان مبتلا به ديابت نوع 2", مجله علوم پزشکي رازي, Vol (3)29, 1401, PP.49-58
    Status: Available PDF
6. مریم شیرانی بید آبادی, جمشید بنایی بروجنی, سعید کشاورز, محمد کریمی, "تاثير هشت هفته تمرين هوازي همراه با مکمل ياري عصاره دانه انگور بر بيان VEGF و VEGFR-2 در بافت قلب رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوسين", فصلنامه زيست شناسي جانوري, Vol (4)14, 1401, PP.225-235
    Status: Available PDF
7. مجتبی رسولیان, جمشید بنایی بروجنی, پروین فرزانگی, "اثر حفاظتي تمرين تداومي و تناوبي همراه با مصرف آتورواستاتين بر بيان PGC1α و TFAM ميوسيتهاي قلبي رتهاي سالمند", مجله علوم پزشکي رازي, Vol (6)29, 1401, PP.155-168
    Status: Available PDF
8. لاله نادری, جمشید بنایی بروجنی, مهدی کارگر فر, سعید کشاورز, "مقايسه اثر دو نوع تمرين تناوبي و تداوميبر فاکتور تمايز رشد 15 ،عملکرد سلولهاي بتاي پانکراس و مقاومت به انسولين در زنان مبتال به ديابت نوع2", مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد, Vol 64-2, 1400, PP.2642-2652
    Status: Available PDF
9. مجید بیگی, سعید کشاورز, جمشید بنایی, حمید زاهدی, "تأثير هشت هفته تمرينات تناوبي شديد بر گيرنده‌ي کينازي نوع II قلب و سطوح پلاسمايي ميوستاتين Ratهاي نر", مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol 38-56, 1399, PP.8-13
    Status: Available PDF
10. فرهاد رحیمی, سعید کشاورز, جمشید بنایی بروجنی, مهناز مروی اصفهانی, "مقايسه اثر شيوههاي مختلف تمرين )هوازي، مقاومتي و ترکيبي( با شدت باال بر فشار خون و سختي شرياني مردان جوان با پيش فشار خوني", مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد, Vol (3)63, 1399, PP.2459-2471
    Status: Available PDF
11. مجید بیگی, جمشید بنایی, سعید کشاورز, حمید زاهدی, "تأثير يک دوره ي تمرينات تداومي متوسط و تناوبي شديد بر مقادير گيرنده اکتيوين ميوکارد و سطوح 2 ي نوع پلاسمايي ميوستاتين موش هاي صحراي نر", مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol 37-54, 1398, PP.1106-1111
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی