دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 اصول تغذيه در فعاليت ورزشي و تمرين کارشناسي ارشد
2 استرس محيطي در فيزيولوژي فعاليت بدني کارشناسي ارشد
3 مقدمات بيومکانيک ورزشي کارشناسي
4 تغذيه انساني کارشناسي ارشد
5 روش تحقيق در علوم ورزشي کارشناسي ارشد
6 فيزيولوژي فعاليت ورزشي پيشرفته کارشناسي ارشد
7 فعاليت بدني و تندرستي کارشناسي
8 سازگارهاي قلبي - عروقي با فعاليت ورزشي دکتري
9 حرکت‌شناسي ورزشي کارشناسي
10 تغذيه ورزشي وکنترل وزن کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
پنجشنبه اصول تغذيه در فعاليت ورزشي و تمرين 10:30 تا 12 تئوري
پنجشنبه استرس محيطي در فيزيولوژي فعاليت بدني 12:30 تا 14 تئوري
چهارشنبه اصول تغذيه در فعاليت ورزشي و تمرين 10:30 تا 12 تئوري ارشد
يکشنبه مقدمات بيومکانيک ورزشي 12:30 تا 14 تئوري کارشناسي
چهارشنبه تغذيه انساني 8:30 تا 10 تئوري ارشد
چهارشنبه روش تحقيق در علوم ورزشي 14:15 تا 15:45 ارشد
چهارشنبه فيزيولوژي فعاليت ورزشي پيشرفته 12:30 تا 14 ارشد
يکشنبه فعاليت بدني و تندرستي 10:30 تا 12 کارشناسي
پنجشنبه سازگارهاي قلبي - عروقي با فعاليت ورزشي 8:30 تا 10 دکتري
يکشنبه حرکت‌شناسي ورزشي 14:15 تا 15:45 کارشناسي
يکشنبه تغذيه ورزشي وکنترل وزن 8:30 تا 10 کارشناسي
سه شنبه حضور فيزيکي 8 تا 17 حضور فيزيکي