سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری فيزيولوژي ورزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز ايران 1391
کارشناسی ارشد تربيت بدني تربيت معلم تهران ايران 1376
کارشناسی تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان ايران 1374

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مديريت گروه گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد نجف اباد 1381 1384
مدير گروه دانشگاه آزاد نجف آباد 1396 1397

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 بررسي نقش تمرينات تناوبي، مقاومتي و هوازي بر ترکيب بدن طي روند کاهش وزن
2 تاثير روشهاي تمريني مختلف(تناوبي، مقاومتي ....) بر مقاومت انسوليني، وفاکتورهاي خوني موثر بر مقاومت انسوليني در افراد چاق
3 تاثير تمرينات ورزشي مختلف بر التهاب مزمن در افراد چاق و داراي اضافه وزن
4 تاثير تمرينات ورزشي مختلف بر ويژگيهاي ساختاري و عملکردي قلب در افراد چاق و داراي اضافه وزن
5 بررسي وضعيت فعاليت جسماني، ترکيب بدن و آمادگي جسماني در زنان و مردان دانشجو
6 تاثير روشهاي تمريني مختلف بر تغييرات هزينه انرژي استراحت طي روند کاهش وزن در افراد چاق
7 تاثير ترکيبات و زمانبندي رژيم غذائي همراه با برنامه ورزشي بر تغييرات ترکيب بدن طي روند کاهش وزن
8 تاثير تمرينات ورزشي مختلف بر اديپوکاينها طي روند کاهش وزن