سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری بيو مواد دانشگاه تکنولوژي مالزي مالزي 1392
کارشناسی ارشد مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1387
کارشناسی مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1380

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 بيومواد
2 مواد پيشرفته
3 مهندسي بافت
4 مهندسي سطح
5 نانو مواد