طرحهای پژوهشی

1. مجید معظمی بهادر فانی حسام بحیرایی , "طراحي و ساخت دستگاه تست روتين مكانيكي مقره هاي پليمري در سطح توزيع و فوق توزيع", تاریخ تصویب طرح :1393/09/01, تاریخ خاتمه :1393/09/15